Tag Archives: نقد سازنده

naghd-sazande-2

نقد سازنده

نقد سازنده

گاهی می بایست نظرات دیگران را هرچه که باشد شنید. اصولا دانستن نظرات دیگران موهبتی بزرگ برای افرادیست که اندیشه می کنند. چه که شاید، با وجود فرض به یقین تبدیل شده ی عالم بر موضوعی دانستن خودمان، با دانستن عقیده و نظری بیگانه با دانسته های خویش، در نظر  و عقاید گذشته خویش مقداری تامل کنیم.

Top